ദൈവവുമായുള്ള ഹസ്തദാനം

dl god help hands - ദൈവവുമായുള്ള ഹസ്തദാനം

നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ പിടിക്കുമ്പോഴോ
അല്ലെങ്കിൽ
ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ
അല്ലെങ്കിൽ
വിവാഹസമയത്ത് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ കൈകൾ പിടിക്കുമ്പോഴോ
അല്ലെങ്കിൽ
സമാധാനം (ഉടമ്പടി) ഉണ്ടാക്കുവാനായി മറ്റുള്ളവർ കൈകൾ പിടിക്കുകയോ കുലുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ
അല്ലെങ്കിൽ
വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാനായി കൈകൾ പിടിക്കുകയോ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ..

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ?

(2 രാജാവ് 10:15) പറയുന്നു.
യേഹൂ (ഇസ്രായേൽ രാജാവ്) യെഹോനാദാബിനെ (രേഖാബിൻ്റെ മകൻ) കണ്ടുമുട്ടി, അവൻ അവനെ (യേഹൂ) കാണാൻ വരുമ്പോൾ:
യേഹു യെഹോനാദാദിനെ വന്ദിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു:
“എൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ശരിയാണോ?”
അതിന്നു യെഹോനാദാബ്: അതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ യേഹൂ പറഞ്ഞു, “അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൈ എനിക്കു തരൂ”.
അവൻ അവന്നു കൈ കൊടുത്തു; യേഹൂ അവനെ രഥത്തിൽ കയറ്റി.

രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു, “എൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ശരിയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് കൈ തരൂ.

രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോട് യോജിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പരസ്പരം കൈകോർക്കുന്നു.
ഷേക്ക്-ഹാൻഡ് എന്നാൽ “രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി സമാധാനത്തിൽ യോജിക്കുന്നു” എന്നാണ്.

സർവ്വശക്തനായ ദൈവം (യെശ. 41:13) ൽ പറയുന്നു.
“നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ നിൻ്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചു നിന്നോടു പറയും:
പേടിക്കണ്ട; ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും”.
എത്ര മഹത്തായ ദൈവ വാഗ്ദത്തമാണ് നമുക്കുള്ളത്.

അതിനാൽ, എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അവൻ്റെ കൈ പിടിക്കാം, കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ രാജാവ് (കർത്താവായ യേശു) നമ്മെ അവൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റാൻ വരും. ക്രിസ്തുവിനെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പൂർണതയുടെ ജീവിതമാണ്.

വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു (ഫിലിപ്യ .3:12 ),…… ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കും അതു പിടിക്കാമോ എന്നുവെച്ചു പിന്തുടരുന്നതേയുള്ളൂ..

കർത്താവിൻ്റെ തിരുക്കരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ !