പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ

pentecost - പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ

(അപ്പോ .പ്രവൃ 2:1) പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം വന്നപ്പോൾ…

പെൻ്റ എന്നാൽ അഞ്ച്
പെൻ്റഗൺ എന്നാൽ അഞ്ച് വശങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
പെൻ്റഗ്രാം എന്നാൽ അഞ്ച് പോയിൻ്റ ഉള്ള നക്ഷത്രം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

അതുപോലെ,

പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം എന്നാൽ 50-ാം ദിവസം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനെ ആഴ്ചകളുടെ ഉത്സവം (50-ാം ദിവസത്തെ ഉത്സവം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആദ്യദിവസത്തെ ആദ്യഫലങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (പുറ. 34:22).

[സംഖ്യ. 28:26; ആവ.16:9,10;
ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം കൽപിച്ച 7 പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ച് ലേവ്യ പുസ്തകം അദ്ധ്യായം 23 നമ്മോട് പറയും.]

ആദ്യഫലത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളിൽ – ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഉറങ്ങിയ/മരിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായി (1കോരി .15:20).
അത് ഉയിർപ്പിൻ്റെ ഞായറാഴ്ചയാണ്.

ഈ ദിവസം മുതൽ (പുനരുത്ഥാന ദിവസം) 50 ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുക – ആ 50-ാം ദിവസത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, ആദ്യഫലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാന ഞായറാഴ്‌ച ‘2 ഏപ്രിൽ 2021’ ആണെങ്കിൽ, ‘2021 മെയ് 23’ ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്ത് ദിനമാണ്.

പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനിൽ വസിക്കാൻ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇത് പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 1:4; 2:17-18), അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് നൽകപ്പെടുന്നു (അപ്പൊ .പ്രവൃ 2:39; യോഹന്നാൻ 7:37,39).

നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം,

1.) യെരൂശലേമിൽ നിന്നും ലോകാവസാനം വരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കുക (അപ്പൊ .പ്രവൃ 1:8)

2.) ഉന്നതമായ രീതിയിൽ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ (യോഹന്നാൻ 16:14). യേശുവിനെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ അറിയാതെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് നയിക്കുകയും ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ 16:13-14).

3.) ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ (1കോറി.14:2; റോമ.8:26).

4.) യേശുവിനെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ (ലൂക്കാ 4:18-19).

5.) യേശുവിനെപ്പോലെ ആകുവാൻ (2കൊരി.3:18).

ഇനിയും നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് .

പ്രാർത്ഥന: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഞാൻ നിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാൽവരി കുരിശിൽ അങ്ങ് എനിക്കായി ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും, എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും / വീണ്ടെടുപ്പിനും, എൻ്റെ പൂർണതയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ.പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അദ്ധ്യായം അനുഭവിക്കാനും ഈ അവസാന നാളുകളിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ.

ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുക…