1 . പെണ്ണാടിൻ്റെ ഉപമ ( ധനവാൻ്റെയും ദരിദ്രൻ്റെയും ) നാഥാൻ ദാവീദിനോടു പറഞ്ഞു ( 2 ശമുവേൽ 10 :1-4 ) 2 . രണ്ടു ...

സംഖ്യ പുസ്തകം അധ്യായം 33 ശെയിർ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള പാറാൻ വനത്തിൽ നാല്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവരായി മേച്ചിൽ അന്വേഷിച്ചു അലഞ്ഞു നടന്നു. അതിൻ്റെ ...

പുറപ്പാട് 19 :1 – സംഖ്യ 10 :11 12 , 10 :33 ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഒന്നാം വര്ഷം മൂന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ...

എ ഡി 60 – ഫെലിക്സ് തിരികെ വിളിക്കപ്പെടുന്നുപോർക്കിയുസ് ഫെസ്തുസ് റോമൻ സ്ഥാനപതിഫെസ്തുസിൻ്റെയും അഗ്രിപ്പയുടെയും മുൻപിൽ പൗലോസ് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടുകൈസറിൻ്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള അഭയംറോമയിൽ അയക്കപ്പെടുന്നുമാൾട്ടയിൽ വെച്ചുള്ള കപ്പൽചേതം എ ...

പത്തു റാത്തൽ ദ്രവ്യം – ലൂക്കോസ് 19 :12 -27 – ഉത്സാഹമുള്ളവർക്കു നല്ല പ്രതിഫലവും മടിയന്മാർക്കു ശിക്ഷാവിധിയും പാറയിന്മേലും മണലിന്മേലും പണിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ – മത്തായി ...

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ – ലൂക്കോസ് 12 :35 -40 – കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് ആശയോടെ കാത്തിരിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ള കലവറക്കാരൻ – ലൂക്കോസ് 42 : 48 – ...

എ ഡി 44 – ഹെറോദോസ് അഗ്രിപ്പയിൽ നിന്നും സഭ നേരിട്ട പീഢ വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ്റെ സാക്ഷി മരണം വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ തടവിലാക്കുന്നു ഹെറോദോസ് അഗ്രിപ്പയുടെ മരണം ...

പുറപ്പാട് 15 :23 -25ശൂറിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ള മാറയിൽ പാളയമിറങ്ങുന്നു. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കയ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കയ്പ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മാറാ എന്ന പേര് അവർ വിളിച്ചു . ...

കളയും കോതമ്പും – മത്തായി 13:  24 – നീതിമാന്മാരുടെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതവും ന്യായവിധിയും വയലിൽ ഒളിക്കപ്പെട്ട നിക്ഷേപം -മത്തായി 13 :44 -സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വില ...

സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ യാത്രയെ നാലു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം .1 .പുറപ്പാട് 2 .ചെങ്കടൽ മുതൽ സീനായി വരെയുള്ള യാത്ര 3 ...