സംഖ്യ പുസ്തകം അധ്യായം 33 ശെയിർ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള പാറാൻ വനത്തിൽ നാല്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവരായി മേച്ചിൽ അന്വേഷിച്ചു അലഞ്ഞു നടന്നു. അതിൻ്റെ ...

പുറപ്പാട് 19 :1 – സംഖ്യ 10 :11 12 , 10 :33 ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഒന്നാം വര്ഷം മൂന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ...

പുറപ്പാട് 15 :23 -25ശൂറിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ള മാറയിൽ പാളയമിറങ്ങുന്നു. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കയ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കയ്പ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മാറാ എന്ന പേര് അവർ വിളിച്ചു . ...