പത്തു റാത്തൽ ദ്രവ്യം – ലൂക്കോസ് 19 :12 -27 – ഉത്സാഹമുള്ളവർക്കു നല്ല പ്രതിഫലവും മടിയന്മാർക്കു ശിക്ഷാവിധിയും പാറയിന്മേലും മണലിന്മേലും പണിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ – മത്തായി ...

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ – ലൂക്കോസ് 12 :35 -40 – കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് ആശയോടെ കാത്തിരിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ള കലവറക്കാരൻ – ലൂക്കോസ് 42 : 48 – ...